http://www.thongthailand.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 ข่าวสาร  เว็บบอร์ด  บทความ  รวมรูปภาพ  ติดต่อเรา  หน้าแรก
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 15/03/2009
ปรับปรุง 30/06/2022
สถิติผู้เข้าชม12,594,049
Page Views14,790,249
« July 2022»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
lifestyle & review
ท่องเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และความเชื่อ
รีวิว ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ทและสปา
  foo&bed
ธรรมชาติ,สัตว์ป่าและพันธุ์พืช...มีคุณ(nature)
บทบรรณาธิการ สกู๊ฟพิเศษ และเรื่องเล่า
http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42365202
 

ร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๐ ฉบับที่...พ.ศ....

ร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๐ ฉบับที่...พ.ศ....

คณะราษฎร ๒๕๕๕

 หลักการและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ

 

หลักการและสาระสำคัญของ

ร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๐ ฉบับที่...พ.ศ....

 

หลักการ

๑.แก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑(๑)

๒.ให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ภายใต้หลักอำนาจอธิปไตย

    เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน

๓.สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ต้องป็นอิสระจากรัฐสภา พรรคการเมือง และนักการเมือง

๔.สภาร่างรัฐธรรมนูญต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง

    ทุกกลุ่มอาชีพและทุกพื้นที่

 

โครงสร้างและคุณสมบัติของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.)

๑.สสร.มีจำนวน ๓๗๕ คน ตามสัดส่วนประชากรเช่นเดียวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง สส.ปัจจุบัน

๒.ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สสร. คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ โดยไม่กำหนดวุฒิการศึกษา

๓.สสร.ต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และต้องไม่เป็นกรรมการ หรือ

    เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

๔.ให้สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นสำนักงานเลขาธิการสภาร่างรัฐธรรมนูญ

 

  • รัฐธรรมนูญ ต้องเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน
  • ประชาชนต้องสามารถกำหนดชะตากรรมและอนาคตของตนเอง

 

สภาประชาชนไทย

เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑

(คณะราษฎร ๒๕๕๕)

เขียนโดย คณะราษฎร ๒๕๕๕ ที่ 0:14 0 ความคิดเห็น

ส่งอีเมลข้อมูลนี้BlogThis!แบ่งปันไปที่ Twitterแบ่งปันไปที่ Facebook

 ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่...พ.ศ....

 

(ร่าง)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ...)

พุทธศักราช .…

-----------------------------------------

หลักการ

 

แก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๙๑ เพื่อให้ประชาชนเลือกตั้ง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงอย่างแท้จริง มาดำเนินการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ขึ้นใหม่ทั้งฉบับเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิรูปการเมืองให้ก้าวไกลทันต่อภาวการณ์ปัจจุบัน  เป็นองค์กรในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองขึ้นใหม่ให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยต้องให้ ประชาชนเจ้าของประเทศมีส่วนร่วมในการอนุมัติรัฐธรรมนูญ โดยการออกเสียงประชามติ ด้วยเสียงข้างมาก

--------------------------

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

                     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มาตรา ๑ รัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ...) พุทธศักราช ….”

มาตรา ๒ รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา ๓  ให้เพิ่มเติมความในมาตรา ๒๙๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และให้ใช้ความต่อไปนี้

“มาตรา ๒๙๑/๑ ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ ทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ประกอบด้วยสมาชิก ซึ่งประสงค์ลงสมัครให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจํานวนสามร้อยเจ็ดสิบห้าคน  เขตเลือกตั้งเข้ามาให้เป็น สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เขตละหนึ่งคน

หลักเกณฑ์และวิธีการการเลือกตั้ง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งล่าสุด  ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับโดยให้ใช้บัตรเลือกเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด

มาตรา ๒๙๑/๒ การให้ความเห็นชอบญัตติให้มีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขตามที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอให้รัฐสภาพิจารณาตาม มาตรา ๒๙๑ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

มาตรา ๒๙๑/๓ การเลือกตั้ง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เขตละหนึ่งคน 

มาตรา ๒๙๑/๔ ในกรณีที่ตําแหน่ง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญว่างลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด  และยังไม่มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญแทนตำแหน่งที่ว่างให้ สภาร่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วย สภาร่างรัฐธรรมนูญเท่าที่มีอยู่  การคํานวณเกณฑ์จํานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน  ให้คํานวณจากจํานวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งเฉลี่ยด้วยจำนวน สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จำนวนสามร้อยเจ็ดสิบห้าคน

มาตรา ๒๙๑/๕ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  

ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ให้ยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ที่ตนมีภูมิลำเนาหรือที่ตนเกิด ตามแบบและภายในกำหนดวันและเวลาที่กำหนด โดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องกำหนดวันรับสมัครให้เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

มาตรา ๒๙๑/๖ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง

มาตรา ๒๙๑/๗ บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ได้แก่บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้  

(๑) เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) และ (๑๓)

(๒) เป็นสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือข้าราชการการเมือง
(๓) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการการเมืองท้องถิ่น                 

(๔) เป็นตัวแทนสมาชิกพรรคการเมืองหรือพรรคการเมือง

มาตรา ๒๙๑/๘  สภาร่างรัฐธรรมนูญ มีประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ คนหนึ่ง และรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภาร่างรัฐธรรมนูญตามมติของสภาร่างรัฐธรรมนูญ และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนาม รับสนองพระบรมราชโองการ

ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการของสภาร่าง รัฐธรรมนูญ  รองประธานมีอำนาจหน้าที่ตามที่ประธานมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

เมื่อประธานและรองประธานไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมาชิกแห่งสภาร่างรัฐธรรมนูญเลือกตั้งกันขึ้นเองเป็นประธานในคราวประชุมนั้น

มาตรา ๒๙๑/๙  สภาร่างรัฐธรรมนูญจะต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๓๐๐ วัน นับแต่วันที่มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และเมื่อประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ ได้รับโปรดเกล้าฯ

มาตรา ๒๙๑/๑๐ ภายในสามสิบวัน นับแต่การเลือกตั้ง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ให้มีการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก

ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ ต้องรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนเป็นสำคัญ

ให้มีคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจาก สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จำนวนสามสิบเจ็ดคน และจากบุคคลภายนอกที่เชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์กฎหมายมหาชน  ด้านสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ และมีประสบการณ์ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดินหรือ การร่างรัฐธรรมนูญ ตามหลักเกณฑ์ที่ประธานรัฐสภากำหนด จำนวนสิบสองคน ในอัตราแต่ละสาขาเท่ากัน

มาตรา ๒๙๑/๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ สิ้นสุดลงเมื่อ

(๑) สภาร่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๙๑ (๗)

(๒) ตาย

(๓) ลาออก

(๔) ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา ๑๐๑ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๒

มาตรา ๒๙๑/๑๒ เมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือเมื่อสภาร่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่าง เว้นแต่อายุของสภาร่างรัฐธรรมนูญจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน

มาตรา ๒๙๑/๑๓ สภาร่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) สภาร่างรัฐธรรมนูญมีจำนวนสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง

(๒) สภาร่างรัฐธรรมนูญจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด

(๓) เมื่อร่างรัฐธรรมนูญ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้บังคับเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(๔) เมื่อร่างรัฐธรรมนูญตกไป

มาตรา ๒๙๑/๑๔ การที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ไม่เป็นเหตุ กระทบกระเทือนการปฏิบัติหน้าที่ของสภาร่างรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด

มาตรา ๒๙๑/๑๕ วิธีการพิจารณาและจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ การประชุม การลงมติ การแต่งตั้งกรรมาธิการและการดำเนินการของกรรมาธิการ การรักษาระเบียบ และความเรียบร้อย และกิจการอื่นเพื่อดำเนินการตามบทบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภาโดยอนุโลม แล้วแต่กรณี

มาตรา ๒๙๑/๑๖ ในกรณีที่รัฐสภาจะต้องดำเนินการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในระหว่าง ปิดสมัยประชุมรัฐสภา ให้ประธานรัฐสภานำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการ เรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนาม รับสนองพระบรมราชโองการ เพื่อพิจาณาให้เสร็จตามมาตรา ๒๙๑ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)

มาตรา ๒๙๑/๑๗ เมื่อสภาร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญ เสร็จสิ้นแล้ว ให้ดำเนินการจัดให้มีประชามติเพื่อให้ประชาชนออกเสียง ลงคะแนนว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญที่สภาร่างรัฐธรรมนูญเสนอ  ในการออกเสียงประชามติ หากผลปรากฏว่าประชาชนโดยเสียงข้างมาก เห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ เกินกึ่งหนึ่ง ให้ประธานรัฐสภานำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย และให้นำบทบัญญัติ มาตรา ๙๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ประธานรัฐสภาเป็น ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต่ถ้าเสียงข้างมากไม่เห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญนั้นหรือมีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ เป็นจำนวนไม่ถึงหนึ่งในห้าของจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้น เป็นอันตกไป

มาตรา ๒๙๑/๑๘ การดำเนินการให้ประชาชนออกเสียงประชามติ ให้ประธานรัฐสภาประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดวัน ให้ประชาชนออกเสียงประชามติ ซึ่งจะต้องไม่ก่อนหกสิบวันแต่ไม่ช้ากว่าเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศ ทั้งนี้ วันออกเสียงประชามติต้องเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
 บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ
 หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๒๙๑/๑๙ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๒๒ และ มาตรา ๑๒๓ มาใช้กับการประชุมของสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม  เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๑๓๑

มาตรา ๒๙๑/๒๐ เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของประธานและรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และกรรมาธิการที่สภาร่างรัฐธรรมนูญแต่งตั้ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

ให้เลขาธิการภสาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่/ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการสภาร่างรัฐะรรมนูญ

มาตรา ๒๙๑/๒๑ ในวาระเริ่มแรก ให้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน และให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ให้แล้วเสร็จ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้” 

มาตรา ๔ ให้ดำเนินการจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา ๒๙๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

-------------------------------------

ประธานรัฐสภาหมายเหตุ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนี้ ได้ยื่นต่อประธานสภาฯ นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.

เขียนโดย คณะราษฎร ๒๕๕๕ ที่ 0:13 0 ความคิดเห็น

ส่งอีเมลข้อมูลนี้BlogThis!แบ่งปันไปที่ Twitterแบ่งปันไปที่ Facebook

หน้าแรก

สมัครสมาชิก: บทความ (Atom)

:: เวทีสภาประชาชนไทย ::

ร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ ฉบับประชาชน

ยื่นร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน ๒๕ ม.ค.๒๕๕๕

Tags : ฆ่าตาย ค่าตาย

 
 หน้าแรก  บทความ  ข่าวสาร  รวมรูปภาพ  ติดต่อเรา  เว็บบอร์ด

อัตราค่าโฆษณา    

แบบเนอร์ กลางหน้า.  ขนาด 800 x 400-600 พิกเซล เห็นหน้าแรก  5,000 บาท/เดือน

แบนเนอร์ เหนือโลโก้เว็บไซต์ ขนาด 1000 x 80 พิกเซล เห็นทุกหน้า 4,000 บาท/เดือน

 แบนเนอร์ ซ้าย  ขนาด 240 x 120-160 พิกเซล เห็นทุกหน้า 3,000 บาท/เดือน

ทำข่าวแถลง รีวิวโรงแรมและร้านอาหาร  เขียนสารคดี 

บรรณาธิการ  จำลอง บุญสอง

บรรณาธิการภาพ  ชัยวัฒน์ เดชพุ่มพวง

ฝ่ายการตลาด คุณ บุณย์วรางค์ มนตรีพิศาล โทร.081-4971702  

ประจำกองบรรณาธิการ สาวดอนเมือง มณี บันลือ  อินทรีดำ ธงชัย อึ้งเข่งสุง ติ่ง พงษ์ไทย

 
view