ปลดโซ่ตรวนไม้สัก ไม้พะยูง และพวก จากมาตรา 7 แห่งพรบ.ป่าไม้พ.ศ.2484 และยกเลิกพรบ.สวนป่าพ.ศ.2535 ให้ปลูกไม้สัก ไม้พะยูงและพวก ได้อย่างอิสระเสรีบนที่ดินกรรมสิทธิ์ (โฉนด  นส.3 นส.3ก.) สปก.4-01 ที่เช่าที่ราชพัสดุ และที่ดินเช่าป่าสงวนแห่งชาติ  จะมีคนปลูกต้นไม้ดังกล่าวเต็มบ้านเต็มเมือง โดยรัฐไม่ต้องลงทุนแต่อย่างใดทั้งสิ้น